آموزش ساخت کیف بازیافتی ؛ عکس

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه

امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش!

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین

دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین

(یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین)

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


بزنین دیگه!!

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین

و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کامو�� دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


این نمای کف کیفه

این یه نمونه آموزش ساخت کیفای پست قبلیه امیدوارم دوستش داشته باشین و بسازینش! 19 مربع بااندازه دلخواه(اینجا 10 سانتی متر) ببرین دور تا دورش رو با دستگاه پانچ یا هویه سوراخ کنین با قلاب و کاموا تا دورش رو قلاب بافی کنین (یا با سوزن درشت و کاموا دندون موشی بزنین) بزنین دیگه!! دو تا صفحه ی 8 تائی بسازین و یه صفحه ی 3 تائی برای کف کیف حالا هر سه قطعه رو مث شکل به هم وصل کنین این نمای کف کیفه اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.


اینم کیف که بند و زیپ رو بهش وصل کردین و آماده شده.نمونه هایی از کیفهای بازیافتی

کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


کیف بازیافتی،آموزش ساخت کیف،ساخت کیف،هنر در خانه،مدل کیف


نمونه هایی از کیفهای بازیافتی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه